ABOUT US
Резиденція «Дачний щоденник» є логічним продовженням минулорічної співпраці майстерень atelienormalno (Київ) та КАТ18 (Кьольн), центру Touchdown21 та редакцією журналу Ohrenkuss з Бонну. Минулого року художники та асистенти працювали разом в режимі онлайн, а в кінці резиденції надіслали один-одному роботи та влаштували онлайн-розпаковку.

Цьогоріч колективи роблять новий крок в розбудові онлайн формату. Кожна майстерня створює дослідницький центр, який існуватиме на час резиденції. atelienormalno їдуть до Парку природи Беремицьке, на Чернігівщині, Touchdown21 та Ohrenkuss вирушать в екопоселення, а КАТ18 створять «дачу» в самому Кьольні.

9 днів колективи досліджуватимуть простір навколо та самих себе, щодня влаштовуючи відео мости між Україною та Німеччиною.

Резиденція, для художників – це час інспірації, результати якої можна буде побачити на виставках, які відкриються в Україні та Німеччині в листопаді. На сторінках e-zine ми будемо ділитись корисними текстами та інтерв’ю художників, а слідкувати за подіями резиденцій можна в інстаграмі

Учасники резиденції:
ательєнормально

Анна Сапон та асистентка Риба Вернер, Євген Голубєнцев та асистентка Валерія Тарасенко, менеджер та технічний асистент Богдан Бунчак та Анна Літвінова, асистент Стас Туріна та Валентин Радченко, асистентка Катя Лібкінд та Артем Ібадулаєв, Олександр Стешенко та асистент Тимур Ткаченко.

KAT18

Асистенти Лена Софі Біт, Камілло Греве, Ютта Пестгес, Себастьян Язура та художники_ці Ніко Рендель, Сюзанна Кюмпель, Анна Росса

Ohrenkuss (TOUCHDOWN 21)

Катя де Браґанца (координаторка), Анне Ляйхтфус (координаторка текстів), Юрґен Пашен (технічне забезпечення), Бріт Шіллінґ (фото), Вецель Ребах (асистент), Пері де Браґанца (асистентка), Клара Беллебаум (асистентка), Анґела Фрітцен (авторка), Даніел Рауерс (автор) Жан-Марі Мон (художник), Адріан Венцель (автор).

Mit der Residenz „Dach Diary“ wird die Kooperation aus dem vorigen Jahr zwischen den Kunstwerkstätten atelienormalno (Kyiv) und KAT 18 (Köln), dem Forschungsprojekt Touchdown21 und der Redaktion der Zeitschrift Ohrenkuss aus Bonn fortgeführt. Im letzten Jahr arbeiteten Künstler und Assistenten im Online-Modus zusammen und haben ihre Produktionen zum Abschluss der Residenz einander zugesandt sowie ein virtuelles „Auspacken“ ihrer Sendungen veranstaltet.

In diesem Jahr werden die Künstlerteams einen neuen Schritt zum Ausbau des Online-Formats tun. Jede Werkstatt richtet ein eigenes Forschungszentrum für die Dauer der Residenz ein. Das atelienormalno begibt sich zum Naturpark „Beremyzke“; Region Tschernihiw, Touchdown21 und Ohrenkuss treten die Reise zu einem Öko-Camp an und КАТ18 hat seine „Datsche“ direkt in Köln.

9 Tage werden die Teams die Umgebung und die Umwelt erforschen sowie tägliche Video-Brücken zwischen der Ukraine und Deutschland durchführen.

Die Residenz ist für Künstler und Künstlerinnen eine Zeit der Inspiration. Das Ergebnis wird in den Ausstellungen sichtbar gemacht, die in der Ukraine und in Deutschland im November veranstaltet werden. Auf e-zine-Seiten werden hilfreiche Texte und Interviews mit Künstlern und Künstlerinnen eingestellt; der Ablauf der Residenz kann in Instagramm verfolgt werden.

Teilnehmer der Residenz:
atelienormalno

Anna SAPON und die Assistentin Riba WERNER;Jewhen HOLUBENZEW und die Assistentin Waleria TARASSENKO; der Manager und technische Assistent Bohdan BUNTSCHAK und Anna LITWINOWA, der Assistent Stas TURINA und Walentyn RADTSCHENKO, die Assistentin Katja LIBKIND und Artem IBADULLAJEW,Oleksandr STESCHENKO und der Assistent Tymur TKATSCHENKO.

KAT18

Assistenten: Lena Sophie Bitt, Camillo Grewe, Jutta Pöstges, Sebastian Jazura; Künstler/-innen: Nico Randel, Susanne Kümpel und Anna Rossa.

Ohrenkuss (TOUCHDOWN 21)

Katja de Braganḉa (Koordinatorin), Anne Leichtfuß (Textkoordinatorin), Jürgen Paschen (technische Begleitung), Brit Schilling (Foto), Wenzel Rehbach (Assistent), Peri de Braganḉa (Assistentin), Clara Bellebaum (Assistentin), Angela Fritzen (Autorin), Daniel Rauers (Autor), Jeanne Marie Mohn (Künstlerin), Adrian Wenzel (Autor).


Courtesy - Valentyn Radchenko / aletienormalno
ательєнормально — спільнота та майстерня митців із/без синдрому Дауна, що була створена у 2018 році після воркшопів в Goethe-Institut Ukraine спільно з TOUCHDOWN21 та Ohrenkuss (Бонн). Нині майстерня об’єднує митців різного віку та досвіду — Олену Васик, Рибу Вернер, Володимира Воронкова, Євгена Голубенцева, Данила Горпенченка, Ірину Голобородько, Анастасію Дуднік, Артема Ібадулаєва, Катерину Лібкінд, Анну Литвинову, Андрія Новака, Валентина Радченка, Анну Сапон, Анастасію Сергійко, Олександра Стешенка, Валерію Тарасенко, Тимура Ткаченка та Станіслава Туріну. Однак, студія не лише відкрила художникам-початківцям, вона також є важливим етапом для педагогів, які переглянули власну практику в діалозі з новими колегами.
За два роки художники та художниці ательєнормально стали учасниками та учасницями багатьох виставок, кінопоказів, авторами та авторками проектів і публікацій.
Їх роботи були показані у Києві, Одесі, Кельні, Харкові, Ужгороді, Львові, Мукачеві та Кмитові.

Das Ateliernormalno ist ein Verein von Künstler*innen und eine Kunstwerkstatt für Künstler*innen mit und ohne Down Syndrom, die 2018 aus den Workshops hervorgegangen ist, die vom Goethe-Institut Ukraine in Kooperationmit TOUCHDOWN 21 und Ohrenkuss (Bonn) veranstaltetetwurden.

Das Atelier bringt Künstler*innen verschiedenen Alters und mit unterschiedlichen Erfahrungen zusammen: Olena Wassyk, Riba Werner, Wolodymyr Woronkow, Yewhen Holubentsev, Danylo Horpentschenko, Iryna Holoborodko, Anastasiya Dudnyk, Artem Ibadulajew, Kateryna Libkind, Anna Lytwynowa, Andri Nowak, Valentyn Radchenko, Anna Sapon, Anastasiya Serhijko, Oleksandr Steschenko, WaleriyaTarasenko, Tymur Tkatschenko und Stanislaw Turina

Das Studio hat sich allerdings nicht nur für Einsteiger*innen geöffnet; es ist auch ein wichtiger Schritt in der Entwicklung von Lehrern und Lehrerinnen, die im Dialog mit neuen Kollegen die eigene Praxis neu prüfen und überdenken.

In zwei Jahren haben die Künstler*innen von Ateliernormalno an vielen Ausstellungen und Filmvorführungen teilgenommen, zahlreiche Projekte entwickelt und Veröffentlichungen verfasst.

Ihre Werke wurden der Öffentlichkeit in Kyiv, Odessa, Köln, Charkiw, Uschhorod, Lviv, Mukatschewo und Cmytiw präsentiert.


Künstlerhaus KAT18 це мистецький простір зі студіями, проектною кімнатою та галереєю з кав'ярнею. KAT18 просуває мистецькі та культурні процеси з метою покращення умов життя художників у студійній спільноті в суспільстві. Тож, обмін та співпраця з іншими художниками та культурними установами є невід’ємною частиною діяльності мистецького дому, який регулярно проводить проєкти, виставки, публічні дискусії, читання та театральні вистави. Історія KUNSTHAUS KAT18 розпочалася у 1993 році із створенням керамічної майстерні. Пізніше з цього виникла творча майстерня ALLERHAND. У травні 2014 року Kunsthaus було відкрито Gemeinnützige Werkstätten Köln GmbH в районі Зюдштадт Кельна. Нині до спільноти митців водять 24 художники та художниці з обливостями розвитку. У ательє вони отримують допомогу у виробництві та організації творчих робіт, розвивають свої навички та здібності, а також отримують свободу вираження. Спектр спільноти студії варіюється від малювання, живопису, скульптури, дизайну, перформансу до відеоарту.
Das Künstlerhaus KAT18 ist eine Art Space mit Ateliers, einem Projektraum und einer Galerie mit Café. KAT18 fördert künstlerische und kulturelle Prozesse mit dem Ziel, soziale Lebensbedingungen für Künstler*innen des Studiovereins zu verbessern. Daher gehört der Austausch und die Zusammenarbeit mit anderen Künstler*innen und Kulturinstitutionen zum untrennbaren Bestandteil der Aktivitäten des Kunsthauses, das regelmäßig Projekte, Ausstellungen, öffentliche Diskussionen, Lesungen und Theateraufführungen veranstaltet. Die Geschichte von KUNSTHAUS KAT18 begann 1993 mit der Einrichtung einer Keramikwerkstatt. Später entwickelte sich daraus die Kreativwerkstatt ALLERHAND. Im Mai 2014 wurde das Kunsthaus von den Gemeinnützigen Werkstätten Köln GmbH im Stadtbezirk Köln Südstadt eröffnet. Derzeit gehören dem Künstlerverein 24 Künstlerinnen und Künstler mit besonderen Ansprüchen an. Im Studio erhalten sie Unterstützung bei der Produktion und Gestaltung ihrer Arbeiten, entwickeln ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten und bekommen die Möglichkeit, sich frei auszudrücken. Das Spektrum der Studio-Community reicht von Zeichnen, Malen, Plastik, Design, Performance bis hin zur Videokunst.


Touchdown21науково-дослідний проєкт на тему синдрому Дауна, в який залучені люди з синдромом Дауна та без нього. Проєкт представляє новий погляд на тему і водночас сприяє позитивним змінам у суспільному сприйнятті людей із синдромом Дауна. Пов’язуючи науково-дослідну роботу з виданням журналу Ohrenkuss та мистецтвом, проєкт прагне охопити широку громадськість та звернутись до кожної людини. У своїй комунікації Touchdown21 використовує просту мову, аби зробити знання доступним для ще більшої аудиторії.
Touchdown21 ist ein Forschungsprojekt zum Thema Down-Syndrom, an dem Menschen mit und ohne Down-Syndrom beteiligt sind. Das Projekt bietet die Möglichkeit, das Thema neu anzugehen und trägt gleichzeitig zu den positiven Änderungen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung der Menschen mit Down-Syndrom bei. Durch Verknüpfung von Forschungsaktivitäten, Herausgabe der Zeitschrift Ohrenkuss und Kunst wird versucht, die breite Öffentlichkeit zu erreichen und jeden Menschen anzusprechen. In seiner Kommunikation verwendet Touchdown21 eine einfache Sprache, um das von ihm vermittelte Wissen einem noch breiterem Publikum zugänglich zu machen.


The Naked Room київська галерея сучасного мистецтва. Заснована у 2018 році кураторами Лізаветою Герман, Марією Ланько та кінорежисером Марком Реймондом Вілкінсом
у дореволюційного будинку, у якому раніше знаходилась кравецька майстерня, галерея покликана популяризувати сучасне мистецтво та сприяти створенню ідей та контекстів. Організатори окреслюють коло тих авторів,
з якими працюють так: це — художнии нашого покоління, які створюють гострі, критичні та чуттєві коментарі до сьогоднішнього часу.
The Naked Room ist eine Galerie zeitgenössischer Kunst in Kyiv. Die Galerie wurde 2018 von den Kuratorinnen Lisaweta Herman, Maria Lanko und dem Filmregisseur Mark Raymond Wilkins in einem vorrevolutionären Gebäude eingerichtet, in welchem früher eine Schneiderei untergebracht war. Die Galerie fördert zeitgenössische Kunst und trägt zur Entwicklung neuer Ideen und Inhalte bei. Die Manager definieren den Kreis der Autoren, mit denen zusammengearbeitet wird, wie folgt: es handelt sich um Künstler*innen unserer Generation, die sich mit ihren Kommentaren und Produktionenscharf, kritisch und gefühlsbetont mit der Gegenwart auseinandersetzen.

Goethe-Institut Ukraine — це культурний інститут Федеративної Республіки Німеччина, який сприяє знанню німецької мови за кордоном і підтримує міжнародну культурну співпрацю.
Das Goethe-Institut ist das weltweit tätige Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland. Es fördert die Kenntnis der deutschen Sprache im Ausland und pflegen die internationale kulturelle Zusammenarbeit.
Interview with the Residenz Normalno project Project
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website